Din partner i Human
Resource Development - frågor

 

Urval

Med uppdragsgivarens kravprofil som grund används standardiserade personlighetstest och intervju för att identifiera lämpligaste sökande vid anställning Vid anställning av personal, men också som underlag för personlig utveckling, används ett eller flera varandra kompletterande personlighetstest, t. ex.


Gordons personlighetsinventorium

- Ett av marknadens mest använda personlighetstest - enkelt, billigt och lättkomunicerat vid feed-back och återrapportering


Defence Mechanism Test (DMT)

- Ett djuppsykologiskt test, sedan länge använt av Flygvapnet vid urval av fältflygaraspiranter. Det identifierar bl. a. stresskänslighet och andra egenskaper som inte låter sig mätas med frågeformulär eller intervju


Chef- och ledarutveckling

Vid chef- och ledarseminarier förmedlas aktuell personlighetspsykologi och utvecklas egenskaper som är viktiga för ett effektivt ledarskap En av chefens viktigaste funktioner är att stimulera medarbetarnas utveckling, och då är förmågan till effektiv kommunikation av yttersta betydelse. Effektiv kommunikation lärs ut i program där teori varvas med träning framför video för feed-back Programmet för effektiv kommunikation omfattar:
  • Utvecklingssamtal
  • Svåra medarbetarsamtal
  • Konflikthantering
  • LönesamtalTeambuilding / Grupputveckling

För att skapa välfungerande arbetsgrupper eller utveckla resurser hos befintliga grupper används beprövade gruppsykologiska metoder, bl. a:
  • Lära känna varandra-övningar
  • Samarbetsövningar
  • Problemlösningsuppgifter
  • Prioriteringsövningar
  • Resursinventering
  • GrupphandledningKonfliktlösning

Orsakerna till konflikter kartläggs och identifieras innan de bearbetas. Bearbetning sker med syfte att uppnå vinna-vinnalösningar


Handledning

Handledning, enskilt eller i grupp, har visat sig vara en utvecklande och effektiv insats för att stärka chefsrollen. Även för medarbetare som har känslomässigt påfrestande arbetsuppgifter är handledning ett effektivt sätt att förbättra den psyko-sociala arbetsmiljön


Arbetsmiljökartläggning

Med standardiserad enkätundersökning kombinerad med personliga intervjuer kartläggs den psyko-sociala arbetsmiljön. Undersökningen utmynnar i åtgärdsprogram på såväl kort som lång sikt